Privacyverklaring Maartje Strijbis Coaching.
Maartje Strijbis Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Dit doen we zo vertrouwelijk en zorgvuldig mogelijk.

1. Over ons
Maartje Strijbis Coaching
Adres: J.M. de Muinck Keizerlaan 13, 3555 JT Utrecht
(bezoek alleen op afspraak)

Email: hello@maartjestrijbiscoaching.nl
Website: htttps://maartjestrijbiscoaching.nl
KvK: 50768212
BTW NL001863618B72

Heb je vragen of wil je een verzoek indienen? Neem contact op via
hello@maartjestrijbiscoaching.nl

2. Persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens: 
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is van toepassing op de werkzaamheden van Maartje Strijbis Coaching in de hoedanigheid van EFT Specialist. Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is van toepassing. In het kader van de WGBO is Maartje Strijbis Coaching verplicht een cliëntendossier bij te houden waarin de behandeling wordt vastgelegd. De grondslag voor het verwerken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals je sociale- en gezondheidsgegevens is dus het nakomen van een wettelijke verplichting. Hierbij is Maartje Strijbis coaching, in de hoedanigheid van EFT Specialist, gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Alleen noodzakelijke gegevens en notities in het kader van de behandeling worden verwerkt. Maartje Strijbis Coaching neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
a) Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats
b) Geslacht
c) Geboortedatum
d) Telefoonnummer en e-mailadres
e) Opleiding en professie
f) Eventuele medische klachten en psychopathologie
g) Aantekeningen over de inhoud van de behandeling
h) Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via
open bronnen (social media).

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk:
– De wettelijke bewaartermijn van de dossiergegevens is 20 jaar (conform
de WGBO, per 1 januari 2020)
– Offertes, facturen en betaalgegevens worden 8 jaar bewaard.
– De persoonsgegevens in het kader van de klachtafhandeling worden
na elk kalenderjaar geanonimiseerd.
– Op verzoek en bij overlijden worden de gegevens definitief vernietigd.

3. Beveiliging persoonsgegevens
Maartje Strijbis Coaching vindt de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden veilig bewaard, hiervoor zijn technische en organisatorische maatregelen genomen tegen onrechtmatige verwerkingen of verlies van gegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@maartjestrijbis coaching.nl

4. Doeleinden
Je vraagt je misschien af waarvoor we je persoonsgegevens verwerken?

Hieronder lees je voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken volgens AVG richtlijnen:
– Bijhouden van een persoonlijk dossier om onze overeenkomst uit te
kunnen voeren.
– Het sturen van de offerte die je bij ons opvraagt.
– Het afhandelen van je betaling en de administratie hiervan.
– Het verzenden van de nieuwsbrief omdat je klant bij ons bent of omdat
je jezelf hebt ingeschreven.
– Contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Gerechtvaardigd belang
We zullen nooit meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en de gerechtvaardigde belangen van Maartje Strijbis Coaching te verzekeren. In een aantal van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken. We hebben het belang van Maartje Strijbis Coaching afgewogen tegen jouw privacybelang op basis waarvan we je persoonsgegevens op deze grondslag verwerken.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Maartje Strijbis Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maartje Strijbis Coaching staat voor fantastische dienstverlening aan haar cliënten. Om de eigen deskundigheid te vergroten wordt o.a. deelgenomen aan intervisie, supervisie en nascholing. Casuïstiek van cliënten kan in dit verband worden besproken. Dit gebeurt altijd geanonimiseerd en is dus nooit herleidbaar naar persoonsgegevens.

6. Jouw rechten als cliënt
Je hebt invloed op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je hier vragen of opmerkingen over, neem dan per mail contact op via hello@maartjestrijbiscoaching.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maartje Strijbis Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@maartjestrijbiscoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Maartje Strijbis Coaching gaat zorgvuldig om met je gegevens. Ben je het toch niet eens met de manier waarop dit gebeurt, dan wijzen wij je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Cookies
Omdat we willen dat onze website zo goed mogelijk werkt, gebruiken we cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website naar goed werkt en dat jouw voorkeuren worden onthouden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Meer informatie over cookies vind je bijvoorbeeld op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies] 

Uitschakelen en verwijderen
Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Doe dit via je browserinstellingen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen. 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics omdat we het belangrijk vinden om te weten hoe onze cliënten en bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. We hebben alle gegevens geanonimiseerd en de Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.

8. Wijzigingen
Indien nodig kan deze privacyverklaring gewijzigd worden. De nieuwe privacyverklaring zal altijd zo snel mogelijk op onze website worden gepubliceerd. Wijzigingen communiceren we met je, als ze op jou van toepassing zijn.

Versie: November 2021